Lisansüstü Eğitimi

Makina Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Bölümümüzde yüksek lisans programı 1993-1994 yılında, doktora programı ise 2009-2010 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.  Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programlarına aşağıda belirtilen ilgili alanlardan mezun olanlar başvurabilir. Mühendislik Fakültelerinin,

  • Makine Mühendisliği
  • Makine ve İmalat Mühendisliği
  • İmalat Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Üretim Mühendisliği

Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

Sınav ve Değerlendirme

 Madde 3 a-) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan  ve  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL  veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınava girme koşulu aranır.  Belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Başarı notu; ALES puanının %50'si, lisans yüzlük sistem mezuniyet ortalamasının %15'i, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den aldığı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan aldığı (yüzlük sistem karşılığı) puanın % 15'i ve mülakat sınav notunun (Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 50 (Elli) notu alma şartı aranır.) % 20'si (yüz tam puan üzerinden) alınarak hesaplanır. Başarı notunun sıralamaya girebilmesi için, en az 60/100 olması gerekir.. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 50 (Elli) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.

c-) Doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, ALES Sayısal puan türünden en az 60 (lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80) puan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ), YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alma ve lisans derecesi ile başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olma koşulu aranır. Başarı notu; ALES puanının % 50'si, yüksek lisans not ortalamasının % 15'i (lisans derecesi ile başvuran öğrenciler için lisans yüzlük sistem not ortalamasının % 15'i), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den aldığı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan aldığı (yüzlük sistem karşılığı) puanın % 15'i ve mülakat sınav notunun (Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 55 (Elli beş) notu alma şartı aranır.) % 20'si (yüz tam puan üzerinden) alınarak hesaplanır. Başarı notunun sıralamaya girebilmesi için, en az 65/l00 olması gerekir. Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından en az (yüz tam puan üzerinden) 55 (Elli beş) notu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.

 d-) Mezun olduğu Üniversitenin Yüzlük Not sistemi mezuniyet ortalamasını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Yüzlük Not Sistemi dönüşüm tablosu uygulanır.

e-) Mülakat sınavları Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili Anabilim Dallarına göre belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır.

 f-) Önceden ilan edilen kontenjanlara, öğrencilerin aldıkları başarı puanlarına göre sıralama yapılır. Ayrıca yedek liste ilan edilir. Puanların eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

g-) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için Diploma Denklik Belgesi, ALES yerine Uluslararası düzeyde kabul gören ve ALES sınavına eşdeğer bir puan ile Yükseköğretim Genel Kurulunca ilan edilecek GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate  Record Examination) puanlarına göre kabul edilebilir.

 h-) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için İkametgah tezkeresi veya Öğrenim amaçlı  İkametgah Tezkeresi almış olması ve Türkçe Bildiğine dair TÖMER belgesi (en az 70 puan) olmalıdır. (ALES  sınavından sayısal puanı yüksek lisans için en az 55, Doktora için ALES Sayısal puan türünden en az  60,  lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan olan yabancı uyruklu adaylardan TÖMER belgesi aranmaz.)

Detaylı bilgi için  DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasını ziyaret ediniz...

Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, Cumartesi